Analyzátor HTTP procedur

Název: Analyzátor HTTP procedur

Autor: ŠEDÝ, J.; KRKOŠ, R.; NOVOTNÝ, V.

Typ produktu: software

Název softwaru: Analyzátor HTTP procedur

Licence: K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence.

Popis: Software slouží k analýze chování uživatelů mobilních sítí druhé, třetí a čtvrté generace. Vstupními daty softwaru jsou dlouhodobé záznamy datové komunikace uživatelů, realizujících přístup k webovým aplikacím. Analýzou těchto záznamů jsou vypočteny statistické údaje popisující realizované procedury protokolu HTTP. Na základe těchto výstupů je operátor mobilní sítě schopen optimalizovat paketově komutované jádro transportní sítě což na základě adekvátních zásahů ze strany poskytovatele vede k efektivnějšímu využití sdílených prostředků.

Obr. 1: Vstupní a výstupní data softwaru

 

BTSM A-bis GPRS Rádio analyzátor

Název: BTSM A-bis GPRS Rádio analyzátor

Autor: ŠEDÝ, J.; KRKOŠ, R.; NOVOTNÝ, V.

Typ produktu: software

Název softwaru: BAGR - BTSM A-bis GPRS Rádio analyzátor

Licence: K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence.

Popis: Program BTSM A-bis GPRS Rádio analyzátor (BAGR) slouží k zjednodušení a automatizaci hledání korelací mezi jednotlivými zprávami na rozhraní A-bis subsystému rádiové přístupové sítě (BSS) mobilních sítí druhé generace GSM. Na základě nalezených korelací umožňuje mapovat průběh signalizačních procedur na rozhraní A-bis a vyhodnocovat jejich úspěšnost a kvantifikovat vzniklé chyby. Dále také umožňuje hledat tyto závislosti mezi procedurami a tak vyhodnocovat chyby, které jsou vnitřní pro konkrétní prvek BSS a tedy nejsou z běžné analýzy signalizace viditelné.

Obr. 1: Vstupní a výstupní data programu BAGR

Title: BTSM A-bis GPRS Radio analyser

Author: ŠEDÝ, J.; KRKOŠ, R.; NOVOTNÝ, V.

Type of product: software

Software title: BAGR - BTSM A-bis GPRS Radio analyser

Description: The BAGR (BTSM A-bis GPRS Radio analyser) tool is used to simplify and automate correlation of individual messages on the A-bis interface of radio access network subsystem (BSS) of second generation mobile networks. Based on found correlation, mapping of signalling procedure flow for A-bis interface is done and their success rate evaluated and error cases are quantified. Next the tool allows for detection of dependencies between different procedures and therefore evaluate errors, which are internal to specific BSS element and hence invisible to common signalling analysis.

Aktualizováno Pátek, 19 Prosinec 2014 07:12

 

Software pro Analýzu Výkonnosti Turbo Konvolučních Kódů

Název: Software pro analýzu výkonnosti turbo konvolučních kódů

Autor: ŠEDÝ, J.; ŠILHAVÝ, P

Typ produktu: software

Název softwaru: TCC - Analyzátor výkonnosti

Licence: Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Popis: Software pro analýzu výkonnosti Turbo konvolučních kódů na základě různých vstupních parametrů kódu ovlivňující kódový zisk, bitovou chybovost (BER) a výpočetní náročnost.

Technický popis: Software je určený k analýze výkonnosti TCC. Jeho výstupem je závislost bitové chybovosti na odstupu signálu od šumu. Software využívá ke kódování dva pralelně řazené konvoluční kodéry jejichž parametry je možné měnit před spuštěním simulace. K přenosu dat je použit AWGN kanál s modulací BPSK. Pro dekódování přijatých dat využívá software dekódovací algoritmy s tzv. mekkým vstupem a měkkým výstupem. Jedná se o algoritmus SOVA a algoritmus Log-MAP. Software byl vytvořen v programovém prostředí MATLAB a přeložen do exe souboru. K jeho spuštění je nutné doinstalovat použíté toolboxy.

 

Obr. 1: Grafické rozhraní softwaru

Obr.2: Výstupní grafy

 

Ke stažení (download):

software + toolbox: TCC_Analyzator_vykonnosti_pkg.exe*

*Pro přístup k softwaru mimo síť VUT použijte školní VPN (návod), nebo kontaktujte autora ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

 

Title: Software for performace analysis of turbo convolutional codes

Author: SEDY, J.; SILHAVY, P

Type of product: software

Software title: TCC - Performace analyzator

Description: Software for performance analysis of Turbo convolutional codes based on different input parameters of the code that affect the code gain, bit error rate (BER) and computational complexity.

Technical description: The software is designed to analyze the performance of TCC. Its output is dependence of the bit error rate on signal to noise ratio. Software uses for encoding two parallel concatenated convolutional encoders whose parameters can be changed before running the simulation. AWGN channel with BPSK modulation is used for data transmission. For decoding received data, algorithm with soft input and soft output are used. It is SOVA and Log-MAP algorithm. The software was developed in MATLAB and compiled into an executable file.

Aktualizováno Čtvrtek, 28 Únor 2013 13:38

 

Simulační Nástroj Turbo Blokových Kódů

Název: Simulační Nástroj Turbo Blokových Kódů

Autor: ŠEDÝ, J.; ŠILHAVÝ, P

Typ produktu: software

Název softwaru: TBC - Simulační tool

Licence: Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Popis: Simulační nástroj pro analýzu výkonnosti Turbo blokových kódů na základě různých vstupních parametrů kódu ovlivňující kódový zisk, bitovou chybovost (BER) a výpočetní náročnost.

Technický popis: Software byl vytvořen v programovém prostředí MATLAB a zkompilován do spustitelného souboru (.exe). K jeho spuštění je nutné doinstalovat použíté toolboxy. Software je určený k analýze výkonnosti TBC (Turbo Blokových Kódů). Jeho výstupem je závislost bitové chybovosti na odstupu signálu od šumu. Software využívá ke kódování dva pralelně řazené BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) kodéry jejichž parametry je možné měnit před spuštěním simulace. K přenosu dat je použit AWGN kanál s modulací BPSK. Pro dekódování přijatých dat využívá software dekódovací algoritmy s tzv. měkkým vstupem a měkkým výstupem. Jedná se o algoritmus SOVA a algoritmus Log-MAP.

 

Obr. 1: Grafické rozhraní softwaru

Obr.2: Výstupní grafy

 

Ke stažení (download):

software + toolbox: TCC_Simulacni_tool_pkg.exe*

*Pro přístup k softwaru mimo síť VUT použijte školní VPN (návod), nebo kontaktujte autora ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

 

Title: Simulation Tool for Turbo Block Codes

Author: SEDY, J.; SILHAVY, P

Type of product: software

Software title: TBC - Simulation tool

Description: Simulation tool for performance analysis of Turbo Block Codes based on different input parameters of the code that affect the code gain, bit error rate (BER) and computational complexity.

Technical description: The software was developed in MATLAB and compiled into an executable file. It is designed to analyze the performance of TBC (Turbo Block Codes). Its output is dependence of the bit error rate on signal to noise ratio. Software uses for encoding two parallel concatenated BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) encoders whose parameters can be changed before running the simulation. AWGN channel with BPSK modulation is used for data transmission. For decoding received data, algorithm with soft input and soft output are used. It is SOVA and Log-MAP algorithm.

Aktualizováno Pátek, 01 Březen 2013 12:30

 

GravityCorrectionTool

Název: GravityCorrectionTool

Autor: KRAJSA, O.; VOLAŘÍK, T

Typ: software

Licence: bez licence

Popis: Software pro výpočet korigované změny zemské tíže v závyslosti na změně atmosférického tlaku podle konstantního regresního koeficientu i podle přenosové funkce.

Technický popis: Software slouží k načtení naměřených hodnot získaných pomocí měření supravodivým gravimetrem za současného měření atmosférického tlaku. Hodnoty získané pomocí supravodivého gravimetru jsou silně ovlivněny atmosferickými hmotami. Díky tomu, že je SG integrální senzor, sčítají se všechny tíhové účinky (lokální, regionální i globální vlivy) na daném místě do jediného výstupu. GravityCorrectionTool používá metody statistické metody jako regresní analýzu a moderní způsoby zpracování signálu mezi záznamem gravimetru a lokálního atmosferického tlaku. Při využití metody regresních koeficientů umožňuje použití konstantního regresního koeficientu nebo nebo řady regresních koeficientů s následnou aproximací do křivky. Zájemci o software mohou kontaktovat autora ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kancelář: PA-446)

Aktualizováno Čtvrtek, 28 Únor 2013 10:22

 

Strana 1 z 2