Grantový projekt GAČR – 102/09/1846
Neděle, 10 Říjen 2010 11:07

Vícetónová modulace realizovaná překryvnou bankou filtrů

Nepřekryvná modulace FMT

Vícetónové modulace [1],[2] jsou dnes velice často využívaným modulačním přístupem, umožňujícím optimální využití poskytnutého kmitočtového pásma na neideálním přenosovém kanále [2]. Tyto modulace se dnes využívají zejména v systémech přenosu dat v přístupových sítích telefonních ústředen v ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) [3],[4],[5],[6],[7] a VDSL (Very high-speed Digital Subscriber Line) [8] přenosových technologiích, v systémech umožňujících přenos po napájecích okruzích PLC (Power LineCommunication), v systémech pro digitální rádiové vysílání DAB (Digital Audio Broadcasting) [9] a digitální televizní vysílání DVB (Digital Video Broadcasting) [10]. Dále pak v neposlední řadě také v bezdrátových lokálních sítích WLAN (Wireless Local Area Network) dle IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, a také u nové technologie WiMAX dle IEEE 802.16x. Tento modulační přístup využívá skutečnost, že při rozdělení přenosového pásma na dostatečně velký počet paralelních subkanálů, lze považovat přenosovou funkci na těchto subkanálech za konstantní. Čím větší počet subkanálů použijeme, tím více se přenosová funkce blíží ideální charakteristice [11]. To následně usnadňuje vyrovnávání (ekvalizaci) v přijímači. Zvyšováním počtu subkanálů se však rovněž zvyšuje i zpoždění a složitost celého systému. Datový tok nesený jednotlivými subkanály nemusí být stejný a v systémech realizujících duplexní přenos dat je počet bytů nesených jedním symbolem v každém subkanálu nastaven tak, aby byla udržena konstantní chybovost systémů při ploché spektrální výkonové hustotě napříč použitým kmitočtovým pásmem. Mechanismus přidělování bitů nosným je označován jako bitová alokace. Výsledné přidružení bytů nosným tak odpovídá optimálnímu rozložení nesené informace v poskytnutém pásmu při minimálním potřebném vysílacím výkonu.

Ve všech výše uvedených systémech se využívá známé a dobře propracované modulace DMT (Discrete MultiTone) [12], případně OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Jak může být vidět, uvedené technologie vyžívají širokého spektra přenosových médií, od metalického krouceného páru v systémech ADSL a VDSL, přes rádiový kanál u WLAN a WiMAX až po energetická vedení u PLC systémů. Vyžitím vícetónových modulací, v tomto případě DMT a OFDM modulací, s adaptivně přidělovanými bity napříč kmitočtovým pásmem je umožněn efektivní datový přenos na vyšších kmitočtech, než pro které bylo dané přenosové médium primárně navrženo (xDSL, PLC) a nelze zde proto zaručit jeho přenosové vlastnosti. V terestrickém přenosu umožňuje relativně dlouhá doba trvání symbolu efektivně potlačit vliv vícecestného šíření signálu ( DAB, DVB, WiMAX, WLAN). Nicméně vlastnosti DMT resp. OFDM modulací nedokáží zcela efektivně umožnit využití přenosových kanálů se zvláštně tvarovanou spektrální charakteristikou s ostrými přechody, což je dáno frekvenční charakteristikou dílčích subkanálu tvaru sinc funkce. To je rovněž důvodem ztráty přenosové rychlosti na kanálech s výskytem úzkopásmového rušení, a to jak metalických, tak terestrických. Potlačení vícecestného šíření signálu na terestrických kanálech je dosaženo navíc jen tehdy, je-li doba zpoždění nižší než je doba trvání symbolu. Z uvedených důvodů je značně omezena dosažitelná přenosová rychlost u těchto technologií.Nepřekryvná modulace FMT

Z těchto důvodů se stále častěji hledají alternativní modulační přístupy, které by odstranily výše popsané nedostatky. Prvním zmiňovaným přístupem byla DWMT modulace (Discrete Wavelet MultiTone) [13], [14]. Tento přístup využívající FWT (Fast Wavelet Transform) transformaci namísto FFT transformace v DMT resp. OFDM umožnil změnou tvaru nosných, stižením postraních laloků sinc funkce z -13 dB na -45 dB, snížit vliv některých uvedených nedostatků. Hlavním nedostatkem DWMT však byla nutnost modulovat nosné pomocí jednorozměrné Pulzně Amplitudové Modulace (PAM) namísto dvojrozměrné QAM, jako u DMT resp. OFDM systému tj. komplexním číslem realizujícím QAM banku paralelních modulátorů. Dalším nedostatkem byla vyšší výpočtová náročnost. Další přístup, který je dnes stále častěji zmiňován je modulace bankou filtrů, označovaný jako FMT (Filtered MultiTone nebo Filter bank MultiTone) [15], [16].

FMT modulace, představuje modulační techniku využívající banky filtrů k rozdělení kmitočtového spektra. Vstupem systému jsou komplexní symboly, získané pomocí QAM modulace, obdobně jako u klasické DMT. Počet bitů přidělených jednotlivým nosným je stejně tak určen během inicializace přenosu podle úrovně rušení a útlumu pro daný kanál, stejně jako u DMT. Nadvzorkováním vstupních signálů dojde k periodizaci jejich spektra a následnou filtrací příslušným filtrem k výběru části, která bude přenášena na dané nosné frekvenci. Filtry v jednotlivých větvích jsou frekvenčně posunuté verze filtru v první větvi, tzv. prototypového filtru – dolní propusti [15]. Díky oddělení spekter jednotlivých subkanálů jsou narozdíl od DMT silně potlačené mezikanálové interference ICI, a to až na úroveň srovnatelnou s ostatním šumem. Naproti tomu se mezisymbolové interference, ISI vyskytují na každém subkanále, a to i v případě, že je přenosový kanál ideální [19]. Je proto nutné provádět vyrovnávání nejen přenosového kanálu, ale i filtrů. Toto vyrovnávání může být realizováno plně v kmitočtové oblasti. FMT také usnadňuje použití frekvenčně děleného duplexu, neboť již nedochází k vyzařování výkonu určeného pro jeden směr přenosu do směru druhého.

Vznik mezisymbolových přeslechůBanka filtrů FMT, při tzv. „přímé realizaci“ je však příliš velká a výpočtová náročnost je neúměrně vysoká. Proto byly publikovány přístupy efektivní realizace s pomocí algoritmu rychlé Fourierovy transformace FMT a techniky polyfázových filtrů [20]. Narozdíl od DMT je každý výstup IFFT a každý vstup FFT filtrován příslušným polyfázovým FIR filtrem, takto je realizováno ekvivalentní modulační schéma přímé realizaci. Tím dojde k dokonalému oddělení jednotlivých systémů. Je zřejmé, že jádrem FMT modulace je prototypový filtr, který určuje výslednou charakteristiku systému. Tím že prototypový filtr nebude nikdy ideální dolní propust a má přechodné pásmo mezi propustným a nepropustným pásmem, je kmitočtové pásmo použitelné k přenosu využitelné jen z části. Na dobrých přenosových kanálech tak dosažená přenosová rychlost systému FMT je nižší než u systému DMT. Další nevýhodou nepřekryvné FMT modulace je zpoždění, které je dáno vysokým řádem polyfázových filtrů. Zpoždění je přímo úměrné řádu prototypového filtru [20], [21].

Cílem grantového projektu je návrh modulačního schématu překryvné FMT modulace, tedy modulace na pomezí DMT a FMT systému, který by měl umožnit dosáhnout optimálního využití kmitočtového pásma i na ideálních přenosových kanálech. Navíc kmitočtová pásma jednotlivých subkanálu poté také nemusí být tak ostře tvarována, což umožní nižší řád filtrů, a tím i nižší zpoždění. Na základě prvních experimentů publikovaných v [24] je patrno, že ekvivalentního útlumu v nepropustném pásmu u systému nepřekryvné modulace s polyfázovými filtry 14. řádu lze dosáhnout u překryvné modulace FMT při cca. 6. řádu filtrů. Tím rovněž budou zmenšeny nároky výpočetní výkon. Překryvná FMT modulace však vyžaduje složitější systém ekvalizace s ohledem na ICI interference, ke kterým u nepřekryvné varianty nedochází. Jádrem projektu bude tedy zejména vývoj optimálního ekvalizačního schématu, a také adaptačních algoritmů ekvalizéru.

 

[1] DOELZ, M. L., HEALD, E. T., MARTIN, D.L., Binary data transmission techniques for linear systéme. Proc. IRE, pp656-661, May 1957

[2] BINGHAM, John A.C., Multicarrier modulation for data transmission : an idea whose time come. IEEE Communication Mag.,pp. 5-14 May 1990

[3] ANSI T1.413-1998: Asymmetric digital subscriber line (ADSL) metallic interface, 1998.

[4] ITU-T Recommendation G.992.1: Asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers, ITU-T, June 1999.

[5] ITU-T Recommendation G.992.2: Splitterless ADSL transceivers. ITU-T, June 1999.

[6] ITU-T Recommendation G.992.3: ADSL-2 transceivers. ITU-T, July 2002.

[7] ITU-T Recommendation G.992.4: Splitterless ADSL-2 transceivers. ITU-T, July 2002.

[8] ANSI T1.424: Interface Between Networks and Customer Installations - Very-high Speed Digital Subscriber Lines (VDSL) Metallic Interface, 2002.

[9] ETSI, Digital audio broadcasting to mobile and fixed receivers, European Telecommunications Standard ETS 300 401, Feb. 1995

[10] ETSI, Digital video broadcasting: framing, stucture, channel coding, and modulation Standard ETS 300 744, March 1997

[11] BINGHAM, John A. C.. ADSL, VDSL, and multicarrier modulation, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2000. ISBN 0-471-29099-8.

[12] CIOFFI, J.M., A multicarrier primer, T1E1.4/91-157, Nov. 1991

[13] TZANNES, M.A., Systém design issues for the DWMT transceiver, T1E1.4/93-100, Apr 1993.

[14] TZANNES, M.A., TZANNES, M.C., RESNIKOFF, H.L., The DWMT: a multicarrier transceiverfor ADSL usány M-bank wavelets, T1E1.1/93-067, March 1993

[15] CHERUBINI, G., ELEFTHERIOU, E. and OLCER, S., 1999, Filtered multitone modulation for VDSL. Proc. IEEE Globecom’99, Rio de Janeiro,Brazil, pp.1139-1144

[16] CHERUBINI, G., ELEFTERIOU, E., OELCER, S. Filtered Multitone modulation for Very Highspeed Digital Subscriber Lines. In IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, vol 20, No. 5. [s.l.] : [s.n.], 2002. s. 1016-1028

[17] CHERUBINI G., ELEFTHERIOU E., OLCER S., CIOFFI .M.. Filter bank modulation techniques for VHDSL. IEEE Communication Magazine, May 2000, pp.98 - 104.

[18] CHERUBINI G., ELEFTHERIOU E., OELCER S.. FMT-based physical medium specific function for VDSL. ANSI T1E1.4/99-554, April 1999.

[19] BENVENUTO, N., TOMASIN, S., TOMBA, L. Equalization methods in DMT and FMT Systems for Broadband Wireless Communications. In IEEE Transactions on Communications, vol. 50, no. 9. [s.l.] : [s.n.], 2002. s. 1413-1418

[20] BERENGUER, I., WASSELL, J. I., FMT modulation: receiver filter bank definition for the derivation of an efficient implementation, IEEE 7th International OFDM Workshop, Hamburg, Germany, Sep. 2002

[21] ŠILHAVÝ, P. Filtered MultiTone modulation. ElectronicsLetters.com 2004 ISSN 1213-161X

[22] ŠILHAVÝ, P., RAJMIC, P. Similarity between MMSE and MSSNR design algorithm for time domain equalization in ADSL technology In The 48th International Scientific Colloquium IWK'2003. The 48th International Scientific Colloquium IWK'2003. Ilmenau 2003: Ilmenau 2003, 2003, s. 85 - 86, ISBN 1619-4098

[23] Youjun Gao, Zhenming Gao, Weihong Zhu and Xinghai Yang, 2005, Research on the design on filter banks in filtered multitone modulation, IEEE Wireless Communications and Networking Conference, vol. 1, pp. 584-588

[24] ŠILHAVÝ, P. Half-overlap subchannel Filtered MultiTone Modulation with the small delay. In The Seventh International Conference on Networking ICN 2008. Cancun, Mexico, IARIA, April 2008.

Aktualizováno Sobota, 22 Leden 2011 17:28
 
Grantový projekt GAČR – 102/06/P160
Neděle, 21 Prosinec 2008 17:29

Nové přístupy k řešení ekvalizace v moderních číslicových přenosových systémech

Projekt byl zaměřen na návrh a implementaci nových metod ekvalizace přenosového kanálu v moderních přenosových systémech. Jedná se o problematiku, která není normalizována, a tak výsledky projektu je možno využít i ve stávajících normalizovaných přenosových technologiích. Hlavní oblastí byl výzkum ekvalizačních algoritmů využívaných ve vícetónových modulacích typu DMT a OFDM. Vícetónové modulace jsou stále častěji využívány v systémech přenosu dat v přístupových sítích telefonních ústředen v ADSL, VDSL a WLAN. Tyto technologie jsou dnes plně normalizovány, a tak optimalizace ekvalizace přenosového kanálu je jedinou cestou zefektivňování těchto přenosových technologii. Zejména pak bylo cílem optimalizovat návrh tzv. TEQ ekvalizéru, jež minimalizuje vliv mezisymbolových přeslechů. Úkolem tohoto ekvalizéru je zkrátit impulsní odezvu přenosového kanálu k délce tzv. cyklické předpony, která je poté v přijímači odstraněna, a tak zcela odstranit vliv mezisymbolových přeslechů. Úkolem inicializace tohoto ekvalizéru, která probíhá během inicializace vlastní datové komunikace, je navrhnout koeficienty tohoto ekvalizéru, který je zpravidla řešen jako číslicový filtr typu FIR. Na základě analýzy vlivu mezisymbolových přeslechů na datový přenos pomocí DMT modulace stávajících metod byly navrženy nové návrhové metody koeficientů TEQ ekvalizérů SIRCH-CC-UTC, SIRCH-CC-UNC, SIRCH-CC-UEC, SIRCH-CC-UTCT a MIN-ISI-CC. Rozdíl oproti stávajícím je zejména v odlišné definici korelačních matic oproti stávajícím metodám. Podařilo se dokázat, že při přenosu dochází vlivem realizace vlastní modulace DMT k cyklické konvoluci na místo lineární. Navržené metody byly společně s existujícími testovány. V programovém prostředí MATLAB byly vytvořeny testovací nástroje ve formě grafických rozhraní GUI. Vytvořené testovací prostředky byly zpřístupněny na webové stránce a umožňují porovnat výsledky algoritmů, určit potřebný řád filtru a optimální zpoždění při výpočtu vzájemné korelační matice, které je při implementaci nastaveno na pevnou hodnotu. Vybrané metody byly implementovány v jazyce C na vývojových kitech ADSL modemu Fujitsu KeyWave. V oblasti výzkumu ekvalizací jsme měli několik ohlasů, z nichž nejvíce si vážíme ohlasu v americkém patentu United States Patent 7212595 - Reduced complexity time-frequency trained equalizer for discrete multi-tone based DSL systems, jejimž vlastníkem je kanadská firma Conexant Inc., výrobce modemů. Práce v posledním roce byly věnovány i alternativní modulaci FMT (Filtered MultiTone). Pro porovnání byly realizovány implementace FMT a DMT modulace na vývojovém Kitu se signálovým procesorem TI TMS320C6713. Na webovské stránce byl zpřístupněn nástroj pro návrh a analýzu prototypových filtrů užívaných v FMT modulaci. Pro zajištění pokračováním výzkumu v oblasti FMT modulací se podařilo získat grantový projekt GAČR 102/09/1846, který bude využívat výsledků i pořízeného materiálního zabezpečení z tohoto projektu.

 

New approaches to solving equalization in modern digital transmission systems

The project focused on the design of new approaches to solving transmission channel equalization in modern transmission technologies. This part has not been normalized and so the results of the project can also be used in the existing normalized transmission technologies. The project was mainly focused on the equalization algorithms used in multitone modulations, mainly on DMT and OFDM. Multitone modulations are increasingly used for data transmission in telephone access networks by ADSL, VDSL technologies and in the WLAN wireless transmission systems. These technologies are fully standardized and so optimizing the equalization of transmission channel is the only way how to optimize these transmission technologies. The goal was mainly to optimize the design algorithms of TEQ equalizer coefficients. The TEQ equalizer minimizes inter-symbol interferences (ISI). The task of equalizer is to shorten the channel impulse response to the length of cyclic prefix, which is then removed in the receiver. The initialization of the equalizer, which is realized during the data communication initialization, contains the FIR filter coefficients of the equalizer design. Based on the analyses of the effects of inter-symbol interferences on the DMT-based data transmission and of the existing design algorithms We have proposed new design algorithms of TEQ equalizer coefficients (SIRCH-CC-UTC, SIRCH-CC-UNC, SIRCH-CC-UEC, SIRCH-CC-UTCT and MIN-ISI-CC). They differ from the current algorithms mainly in the different definition of individual correlation matrices. We have also shown that within the data transmission a cyclic convolution instead of linear convolution between the transmitted signal and the channel occurs due to the realization of DMT system. The design algorithms were tested together with the current methods. With the help of the MATLAB programming environment testing tools with the graphic user interface (GUI) have been realized. The realized testing tools have been published on the Website. The tools enable comparing algorithms results, determining the necessary filter order and finding the optimum delay, which is a parameter during the computation of cross-correlation matrix computation. The delay is implemented fixedly. The selected methods have been implemented with the help of the C programming language on the Fujitsu KeyWave ADSL developments kit. In the area of equalization research we have several responses, from which we most appreciate the response in US patent 7212595 - Reduced complexity time-frequency trained equalizer for discrete multi-tone based DSL systems, the owner of which is the Canadian company Conexant Inc., modem manufacturers. In the last year the work was concentrated on the alternative modulation FMT (Filtered MultiTone). To compare FMT and DMT modulation we implemented both of them on development kits with DSPs TMS320C6713. The tool, which enables the design and analysis of the prototype filter used in FMT modulation, has been published on the Website. To support the research into FMT modulation we received GAČR project No. 102/09/1846, which will use the results and the facilities purchased during this project.

Vybrané publikační výstupy:

[1] ŠILHAVÝ, P. Time domain equalization in modern communication systems based on discrete multitone modulation. In Sixth International     Conference of Networking. Sante-Luce, Martinique, France, IARIA, LCN 2006941010. 2007. p. 1 - 5. ISBN 0-7695-2805-8.
[2] ŠILHAVÝ, P. Practical experience of implementation of time domain equalization used in ADSL systems. Telecomunication and signal processing - TSP -2006, 29th International Conference. Brno 2006, s. 107 - 110, ISBN 80-214-3226-8.
[3] ŠILHAVÝ, P. Utilization of a new time domain equalization algorithm SIRCH in VDSL technology. RESEARCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY-RTT 2006. Brno, 2006, ISBN 80-214-3243-8.
[4] ŠILHAVÝ, P. Ekvalizace v časové oblasti v modulačních systémech využívajících vícetónovou modulaci. ELEKTROREVUE. 2007/5 . s. 1 - 13. ISSN 1213-1539.
[5] KRAJSA, O. Implementation of FMT modulation on signal processor with using Matlab. In 8-th International Conference - Research in Telecommunication Technology RTT - 2007. Žilinská Univerzita. 2007. p. 1 - 4. ISBN 978-80-8070-735-4.
[6] ŠILHAVÝ, P.; KRAJSA, O. Nové přístupy k řešení ekvalizace v moderních číslicových přenosových systémech - Průběžná zpráva grantu GAČR PostDoc číslo 102/06/P160, 2006-2007. Brno, VUT v Brně. 2007. p. 1 - 82 (výzkumná zpráva).
[7] ŠILHAVÝ, P. Analyzační Tool TEQ návrhových algoritmů pro ADSL (software).
[8] ŠILHAVÝ, P. Half-overlap subchannel Filtered MultiTone Modulation with the small delay. In The Seventh International Conference of Networking. 1. Cancun, Mexico, IARIA, LCN 2007941923. 2008. p. 1 - 5. ISBN 978-0-7695-3106-9.
[9] KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; HOŠEK, J. FMT modulation and its implementation within a signal processor. In Proceedings of Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2008. 1. Amsterdam, IADIS. 2008. p. 151 - 153. ISBN 978-972-8924-67-6.
[10] ŠILHAVÝ, P. Utilization of DFE Equalizer in Systems Using Half-overlap subchannel FMT Modulation. In 9-th International Conference - Research in Telecommunication Technology RTT - 2007. 1. Bratislava, FEI STU Bratislava. 2008. p. 1 - 5. ISBN 978-80-227-2939-0.
[11] KRAJSA, O.; KOUTNÝ, M. Possibilities of utilization of the FMT modulation inPCL systems. In 9-th International Conference - Research in Telecommunication Technology RTT - 2008. 1. Bratislava, FEI STU Bratislava. 2008. p. 1 - 3. ISBN 978-80-227-2939-0.
[12] Ondra Valencie (přijato k publikaci)
[13] ŠILHAVÝ, P.; KRAJSA, O. Nové přístupy k řešení ekvalizace v moderních číslicových přenosových systémech - Závěrečná zpráva grantu GAČR PostDoc číslo 102/06/P160, 2008. Brno, VUT v Brně. 2008. p. 1 - ? (výzkumná zpráva).
[14] ŠILHAVÝ, P. Analyzační Tool TEQ návrhových algoritmů pro ADSL. (software) 2007.
[15] ŠILHAVÝ, P.Tool pro návrh filtrů a výpočet koeficientů polyfázových filtrů využívaných v FMT modulaci (software) 2008.
[16] ŠILHAVÝ, P. Analyzační Tool TEQ návrhových algoritmů pro VDSL (software) 2008.

Aktualizováno Neděle, 10 Říjen 2010 11:49
 
Analýza TEQ návrhových algoritmů pro ADSL technologii
Středa, 03 Prosinec 2008 12:44
Jedná se o testovací a návrhový prostředek umožňující porovnat jednotlivé návrhové algoritmy ekvalizérů TEQ (Time domain EQualizer), využívaného v přenosové technologii ADSL s modulací DMT ke zkrácení impulsní odezvy přenosového kanálu k délce cyklické předpony (CP).Podrobný popis naleznete v článku: Ekvalizace v časové oblasti v modulačních systémech využívajících vícetónovou modulaci. Testovací prostředek umožňuje porovnat TEQ návrhové algoritmy na přenosových kanálech definovaných v ITU-T G.996.1, ANSI T1.413 nebo na kanálech dle vlastní definice. Implementovány jsou metody: MSSNR (Maximum Shortening SNR), SIRCH-CC Shortening Impulse Response of Channel with Cyclic Convolution matrices) ve variantách omezení UTC, UNC, UEC a UTC-b, MIN-ISI (MInimum InterSymbol Interference) a varianta s cyklický definovanými maticemi MIN-ISI-CC (MIN-ISI-Cyclic Convolution matrices), DC-Cancellation a DC-Minimization. Testovací prostředek umožňuje zobrazit vlastní zkrácení impulsní odezvy, vypočítat analýzu dosažené rychlosti v závislosti na volbě zpoždění při výpočtu vzájemné korelační matice mezi vysílaným a přijímaným signálem (zpoždění je při implementaci na modemech definováno na pevnou hodnotu), rozložení odstupu SNR pro jednotlivé metody a dosaženou hodnotu minimalizace, na jejímž základě se volí optimální zpoždění. V součastné verzi je možné provádět analýzu pro ADSL ve směru downstream a upstream pro variantu FDM i EC. Pro zvýšení přesnosti výpočtu jsou implementovány i vysílací a přijímací filtry. Náročnější je ekvalizace ve směru upstream, neboť zde tvoří přenosový kanál při aplikaci vysílacích a přijímacích filtrů pásmovou propust. Pro výpočet směru upstream je proto možno použít dvojnásobného převzorkování. Tato metody se v modemech často využívá a s pomocí testovacího prostředku je možno porovnat její efektivnost.

Nástroj je ke stažení zde. Ke spuštění je potřeba nainstalovat knihovny Matlab Component Runtime pro Mathworks Matlab 7.1, dostupné nahttp://www.mathworks.com

Ukázky výsledků:

Aktualizováno Neděle, 10 Říjen 2010 20:49
 
Tool pro návrh filtrů a výpočet koeficientů polyfázových filtrů využívaných v FMT modulací
Úterý, 02 Prosinec 2008 17:24
FMT tool je návrhový a analyzační prostředek umožňující navrhnout polyfázové komponentní filtry pro FMT (Filtered MultiTone) modulaci. Vlastní návrh je možno realizovat několika způsoby.Prvním je váhováním ideální obdélníkové charakteristiky filtru v kmitočtové oblasti oknem (nabídce jsou: blackman, blackmanharris, hamming, hann, flattopwin, nuttallwin, rectwin, bartlett, barthannwin, bohmanwin, chebwin, gausswin, kaiser, parzenwin, tukeywin, triang), dalším je raised-cosinuv filtr a pak filtr scharakteristikou H(f) = (1+e^(-j...))/(1+ro.e^(-j...)). Položka „rool-off faktor" je parametrem návrhu posledních dvou jmenovaných filtrů. Pomocí položky „cut-off step" lze realizovat spektrální tvarování vkmitočtové oblasti (rozšíření či zúžení subkanálu), po celistvých násobcích posuvu sohledem kzachování ortogonality. Při návrhu je proveden test ortogonality, vpřípadě nesplnění je generována varovná chybová hláška. Návrhový prostředek umožňuje i srovnání sdosud používanou modulací DMT. Okno „Print setup" umožňuje zvolit zobrazení vyhodnocení. Je zde nabízeno zobrazení kmitočtové charakteristiky subkanálů, rozložení spektrální výkonové hustoty a charakteristika filtru včasové oblasti (koeficienty prototypového filtru). Parametr převzorkování definuje přesnost výpočtu. Dále je umožněno zvolit číslo okna, do kterého bude výsledný graf zaslán, a zdali bude okno přepisováno další charakteristikou bez smazaní předchozí (hold on). Navržené koeficienty filtrů lze exportovat do mat-souboru a použít například pro potřeby další simulace či implementace.

 

Nástroj je ke stažení zde. Ke spuštění je potřeba nainstalovat knihovny Matlab Component Runtime pro Mathworks Matlab 7.1, dostupné nahttp://www.mathworks.com

Ukázky výsledků:

Aktualizováno Neděle, 10 Říjen 2010 20:47
 
Analýza TEQ návrhových algoritmů pro VDSL technologii
Úterý, 02 Prosinec 2008 16:45

VDSLtool je testovací a návrhový prostředek umožňující porovnat jednotlivé návrhové algoritmy ekvalizérů TEQ (Time domain EQualizer), využívaného v přenosové technologii VDSL s modulací DMT ke zkrácení impulsní odezvy přenosového kanálu k délce cyklické předpony (CP).Podrobný popis naleznete v článku: Ekvalizace v časové oblasti v modulačních systémech využívajících vícetónovou modulaci. Testovací prostředek umožňuje porovnat TEQ návrhové algoritmy na přenosových kanálech definovaných v ETSI TS101 270 a ANSI T1E1.4. Implementovány jsou metody: MSSNR (Maximum Shortening SNR), SIRCH-CC Shortening Impulse Response of Channel with Cyclic Convolution matrices) ve variantách omezení UTC, UNC a UEC, MIN-ISI (MInimum InterSymbol Interference) a varianta s cyklický definovanými maticemi MIN-ISI-CC (MIN-ISI-Cyclic Convolution matrices). Testovací prostředek umožňuje zobrazit vlastní zkrácení impulsní odezvy, vypočítat analýzu dosažené rychlosti v závislosti na volbě zpoždění při výpočtu vzájemné korelační matice mezi vysílaným a přijímaným signálem (zpoždění je při implementaci na modemech definováno na pevnou hodnotu), rozložení odstupu SNR pro jednotlivé metody a rovněž umožňuje realizovat analýzu vlivu řádu filtru TEQ ekvalizéru u jednotlivých návrhových metod. Pro zvýšení přesnosti výpočtu jsou implementovány i vysílací a přijímací filtry.

 

Nástroj je ke stažení zde. Ke spuštění je potřeba nainstalovat knihovny Matlab Component Runtime pro Mathworks Matlab 7.1, dostupné nahttp://www.mathworks.com

Ukázky výsledků:

 


Založeno na Multicategories Component for Joomla!1.5